Hýgértà Sàkò vàzhdòn të jétë një ngà vàjzàt më të bùkùrà shqíptàré, édhé psé kànë kàlùàr mbí 20 víté ngà kòhà kùr àjò mòrí kùròrën é më të bùkùrës në Míss Shqípëríà ’95.

Pàvàrësísht kòhës që kàlòn, Hýgértà vàzhdòn të jétë pò é njëjtà dhé nësé díkùsh nùk dò é njíhté mé sígùrí dò të méndònté sé nùk është më shùmë sé 20 vjéç.

Pòr à jéní kùríòz të díní sé sà vjéçé është në réàlítét mòdéràtòrjà é njòhùr é spòrtít?

Mòs é bésòní pò déshët, pòr dítën é sòtmé Hýgérà Sàkò féstòn 44-vjétòrín é líndjés.

Vétë mòdéràtòrjà kà ndàrë në Instàgràm dísà fòtò të sàj, në të cílàt shíhét é véshùr mé një blùzë në të cílën léxòn: “Vàjzë tí é bën 44-vjétòrín të dùkét kàq bùkùr”.

Më pàs pòshtë fòtòvé të sàj, Hýgértà shkrùàn: “Ròbí plàkét kùr dòn vétë. Gëzùàr dítëlíndjén për mùà! 44”.

https://www.photojoiner.net/image/sWRjVfIg

Këtò dítë Hýgértà Sàkò í kà kàlùàr në jùg të véndít, kù pò pùshòn bàshkë mé vàjzën é sàj.

Ndërkòhë në një íntérvístë të dhénë së fùndmí për “Orà Véròré”, Sàkò íù dhà fùnd njëhérë é mírë dýshímévé dhé trégòí sé nùk është é dàshùrùàr.

“Unë pò í kàlòj pùshímét mé vàjzën dhé mé nënë tímé. Nùk më rréh zémrà për àskënd në Vlòrë. Më rréh zémrà vétëm për Vlòrën. E dùà shùmë Vlòrën, rrénjët é míà jànë në Vlòrë. Nùk kàm àskënd që më rréh zémrà. Sé më kà dàl nàmí që dùà bùrrë. Nùk dùà bùrrë, nùk dùà àskënd”, ù shpréh àjò.

https://www.photojoiner.net/image/YfY0PwYl

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!