Ballina Magazina Për pak u bënë çift! Sindi i jep lamtumirën Elvisit, ja mesazhi...

Për pak u bënë çift! Sindi i jep lamtumirën Elvisit, ja mesazhi i saj për të (FOTO)

Elvisi véndòsi ditën é sòtmé të làrgòhéj përfùndimisht ngà “Për’Pùthén” për shkàk të një pòstimi thùmbùés për àntònélën që i kùshtòi shtrénjtë.

Në àtë pòstim élvisi vinté në pàh një litàr, që simbòlizòn dénimin dhé vétëvràsjén, àrjàn Kònòmi jù kthýé kùndér dhé mé tòn të àshpér kërkòi làrgimin é Lòcòs ngà prògràmi.

Sòt élvisi i kërkòi fàljé pùblikùt dhé àntònélës, që é bëri të ndihét kéq. Më pàs ài mòri një véndim dràstik dùké ù shpréhùr sé nùk préféròn të bëhét kùrbàn, që të fitòjë dikùsh tjétër.

“Kërkòhét të bëhét kùrbàn dikùsh që të fitòjë dikùsh tjétër. Ti jé i pàri që mé ké thënë çòbàn dhé ùnë më mirë të jém çòbàn sé sà pjésë é kòpésë dhé të më bëni kùrbàn. Tà hàrròni që mùà më bëni kùrbàn dhé më vrisni gjithë fòrmimin dhé imàzhin që kàm. Tà hàrròni që të më përbàltni dhé të më përdòrni si të dòni”, ù shpréh élvisi.

Pàrà sé të làrgòhéj ài ù përqàfùà édhé mé Sindin, vàjzën për të cilën ishté déklàrùàr sé dò të ishté vétëm për të në émisiòn. Ndërkòhë së fùndmi Sindi kà bërë një pòstim në rrjété sòciàlé, dùké shpréhùr hàpùr mbéshtétjén për élvisin. Përmés këtij pòstimi àjò kà trégùàr sé zgjédhjà é sàj é vétmé në prògràm mbétét Mùràti, sépsé tàshmë kà héqùr dòrë ngà élvisi. àjò i kà ùrùàr këtij të fùndit që së shpéjti të gjéjë àtë që méritòn.

“Né kétë fòtò kùr é ké hédhùr ké shkrùàjtùr né té miré dhé né té kéqé @lòcò.élvis éh, jò mé kòt zgjòdhà kété fòtò, sépsé ishté dità kùr ishé i vétmi qé mé dòlé né kràh kùr té gjithé kétà féministà dùké fillùàr ngà òpiniònisti jòné i dàshùr méndòj sé njé bàtùté séksisté kùndrà njé fémré ishté òk. Pérpòs késàj vàzhdòi tà mbéshtésté kété bàtùté édhé né instàgràmin é tij si né ràstin ténd. Pòr kùr témàt é tillà vijné pér njérzit réàl dhé té dréjt àtý, né sùlmòhémi dhé pérpàrà njé pùblikù dàlim àrrògànté dhé négàtivé. Pér té gjithé àtà qé sté njòhin ùné pò thém kété, qé ti jé shémbùlli pérfékt i rinisé shqiptàré qé édhé psé nùk mùnd tà kéné pàsùr té gjithé mùndésiné pér tù shkòllùàr pràp mbéténi intéligjénté dhé té àfté té pérbàllòni gjithckà. Dijé sé pér mùà dò mbétésh njé ngà, dhé mbàsé pérsòni mé i vécànté qé kàm pàsùr ndérin té njòh né àté réàlitý-shòë. àskùsh nùk àrriti té té hidhté bàlté mbi imàzhin ténd édhé psé ù pérpòq déshpérimisht sé ti ké qéné dhé jé mé réàli àtý dhé i kùltùrùàr. pérpòs pérsònit mé intéligjént ùròj té gjésh àté qé ti méritòn!”, shkrùàn Sindi në një fòtò përkràh Elvisit.

error: Alert: Content is protected !!