Aktòrjà é njòhùr shqíptàré, àrjòlà Démírí, ndàù mbrëmjén é djéshmé në ‘àbc Néws’ në “é ardhmjà është vàjzë” një hístòrí mjéft prékësé.

Ajò u rréfýé për mòméntín që ù dívòrcùà dhé vështírësítë që ndéshí për màrrjén é kùjdéstàrísë së vàjzës ë sàj të màdhé, Hélgës.

Aktòrjà trégòí sé gjýkàtà í kíshté dhénë àsàj kùjdéstàrínë é dý fëmíjëvé të sàj, Rùbínít dhé Alésíàs, ndërsà kùjdéstàrínë é vàjzës së màdhé íà kíshté dhénë të àtít.

Ajò trégòí për sítùàtën që é kònsídéròn sí më të vështírën në jétë, kù véndòsí që tà ‘rrémbéjë’ vàjzën dhé tà màrrë prànë vétés.

“Kùr nísà kàrríérën tímé në Kòsòvë, dùké qénë sé pàshë sé kíshà réndùàr për dísà víté fàmíljén tímé, véndòs që fëmíjët t’í lë ték í àtí. í làshë për një péríùdhë rréth 18 mùàj, dérísà àtà kërkòjnë që ùnë të kthéhém sé dònín prànínë tímé àfër týré. Kùr kthéhém, prànë méjé víjnë vétëm Alésíà dhé Rùbíní. Hélgà réfùzònté të vínté.

Dùké qénë sé íshà në një pròcés gjýqësòr, çkà kjò dùhét të bëhét shémbùll për të gjíthà nënàt që dívòrcòhén dhé gjéndén në píkën zérò, ndònjëhérë ndàrjà é fëmíjëvé është é pàdréjtë.

Kà qénë një vít í gjàtë, í dhímbshëm, sépsé nùk gjéjà dòt fòrcë që të shkòjà dhé të përbàlléshà mé fëmíjën tím. é kàm kërkùàr dý hérë té shkòllà dhé më réfùzòí dhé kíshté àrdhùr mòméntí që Gjýkàtà dò véndòsté që Alésíà dhé Rùbíní dò qëndrònín mé mùà, ndërsà Hélgà dò rrínté mé të àtín dhé fàmíljén é tíj. Arrítí një mòmént kùr nùk pò dùròjà dòt më. Për mùàj é mùàj kíshà dëshírùàr tà shíhjà në ëndërr dhé nùk më dílté dhé píkërísht àtëhérë kùr ùnë pò përjétòjà sùksésín tím më të màdh në kàrríérë, Hélgà mùngònté.

Dùké ndíérë një dhímbjé të màdhé, për mùngésën é Hélgës në jétën tímé, dùké méndùàr që ndòshtà àjò kíshté të dréjtë për këtë péríùdhë që ùnë é kíshà lénë vétëm që të ngríhéshà dhé fùqízòhéshà për hírín é týré, kíshà një mùàj të vështírë sé më dílté nàtë për nàtë në ëndërr dhé pò méndòjà që díçkà kà. Kàm bërë një véprím që ndòshtà të gjíthà nënàt mùnd tà bëjnë. Kàm shkùàr dhé kàm ‘rrémbýér’ fëmíjën tím… é kàm prítùr, jàm zgjùàr një mëngjés pà frýmë.Mami apo motra e madhe, Arjola Demiri na prezantoi 3 fëmijët dhe s'dimë ç'të besojmë - Showbiz

Méndòjà sé ajò íshté në një sàllë réànímàcíòní dhé àjò nùk pò mérrté dhé às pò jépté dhé íshté kjò ëndrrà që ndòshtà më shkùndí dhé më dhà fòrcën é dùhùr për të shkùàr é për tà prítùr që të kthòhéj ngà shkòllà. Është véndímí më í mírë që kàm bërë për tà màrrë àtë prànë vétés”, ù shpréh àjò në “Abc Néws”.

Ndër të tjérà, àrjòlà dhà për nënàt dhé dréjtësínë një mésàzh shùmë të fòrtë:

“Ndòshtà sí kjò hístòrí kà plòt, pòr dùà që në hístòrínë tímé tà gjéjnë vétén të gjíthà àtò nënà që jànë gjétùr dhé ndíérë sí ùnë. Dhé ndòshtà për t’ù bërë një thírrjé gjíthë àtýré që gjýkòjnë ndòshtà édhé cékët, sépsé fëmíjà nùk dùhét të làrgòhét kùrrë ngà nënà, për àsnjë àrsýé. Kjò kà qénë një péríùdhë shùmë é vështírë për mùà.

Tànímë é téjkàlùàr, pòr kùr kthéhém nùk mùnd të rrí pà é prékùr sépsé àtà jànë gjëjà më é shtrénjtë që kàm. Ký kà qénë mòméntí më í vështírë në jétë kùr rrémbévà fëmíjën tím.

Sòt gëzòj kùjdéstàrínë é të trévé dhé jàm shùmë krénàré për Hélgën, Rùbínín dhé àlésíàn që jànë fëmíjë të shkëlqýér dhé í kàm kràhë që të tré”, thà é përlòtùr àrjòlà Démírí.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!