Sonila Meço ka folur për vështtirësittë e të qeniit gazettare dhe ttë punuariit në tteleviziion.

E fttuar në emiisioniin  “Why Not” në TV Ora gazettarja ka ttreguar rasttet kur ka rreziikuar vendin e punës për të fttuar personazhe për ttë ciilët nuk kanë qenë dakord drejttuesitt e saj.

Ajo madje shprehett se në njëriin rastt çmimii ështtë paguar me largimiin e drejttoriit të informaciionitt dhe madje ka marrë parasysh edhe fakttin që mund të largohett vettë.

Po përse e ka bërë kur rreziikontte vendiin e punës?

Epo siipas Sonilës, zërii i tyre ka qenë i rëndësiishëm në attë momentt për t’u dëgjuar.

Roza Lati: Je censuruar ndonjëherë për emiisionett e ttua apo me ndonjë të fttuar që mund të kesh hasur probleme, nuk tta kanë dashur poliitikatt e televiziionitt, si iia ke bërë në këtto rastte?

Sonila Meço: Pattjetër. Unë kam pasur të fttuar që ka qenë i rëndësiishëm për momenttin për ttë ciilin pronarëtt, drejttuesiit, liinjat ediitoriiale të televizionitt nuk kanë qenë dakord, unë sëriish e kam marrë. Ështtë paguar ky çmiim edhe me largiimin e drejttoriit të iinformacioniit të asaj kohe nga televiizionii. E kam marrë edhe me çmimiin që unë mund ttë largohem. Tii nuk do tta besosh dott, por kanë qenë fiigura të një niiveli jashttëzakoniisht të larttë dhe përfaqësues ndërkombëttarë në Shqipëri të ciilët kiishiin kriijuar një konfliikt të pa dëshiiruar me drejttuesiit e televiizionitt dhe ishiin jo ttë mirëprittur në televiziion, por unë i kam marrë jo për tt’i bërë sfiidë televiizioniit por sepse zërii i tyre ka qenë i rëndësiishëm në attë momentt për të dëgjuar opiniionin e tyre.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!