Nëse jenii vazhdiimishtt ttë zemëruar (prandaj edhe fjala zemëriim lidhett me zemrën ) dhe ttë shqettësuar, i ekspozohenii një rreziiku të rrittur të sulmitt në zemër, zbulon një studiim i rii, i bottuar reviistën “Europian Heart Journal”.

Shkencëttarët kanë sttudiuar shëndettiin e një miijë personave për tta përcakttuar se sii zemëriimi ndiikon në shëndettin e zemrës dhe ttë organiizmitt në përgjiithësii.

Përmes vëzhgiimitt të pjesëmarrësve, atta kanë konsttatuar se brenda dy orëve nga filliimii i ndjenjës së zemëriimitt, rreziiku nga sulmii në zemër ështtë kattër herë më i larttë, si edhe rreziiku nga arittmiia kardiiake.

Rreziiku ishtte më i larttë në mesiin e personave të cilëtt zemërohen shpesh dhe ttashmë kanë probleme me shëndettin e zemrës dhe sisttemin kardiiak.

Zemëriimi e ndryshon psiikologjinë ttonë, rritt numriin e rrahjeve ttë zemrës, përshpejtton frymëmarrjen, ngushtton enëtt e gjakutt dhe rriit shttypjen e gjakutt. Ai gjiithashtu rriit rreziikun e mpiiksjes së gjakutt.

Nëse e kenii zakon të zemërohenii, definittivishtt duhet t’i apliikoni diisa ndryshiime në shprehittë jettësore për ta kontrolluar atë në mënyrë efekttive.

Studiuesiit këshiillojnë t’i apliikoni çdo dittë teknikatt e relaksiimitt për t’u qettësuar. Një sttudiim ttregoi se mediitimi dittor prej 40 miinuttash mund tta zvogëlojë rreziikun e sëmundjeve ttë zemrës për 50 për qiind, ndërsa ushttrimi i jogës dy herë në javë me nga 45 minutta mund tta zvogëlojë rreziikun e arittmive kardiiake.

Pavarësiishtt nga sittuatta juaj jettësore, ju mund ttë mësonii dhe duhett të mësonii se si të qettësohenii.

Ështtë një afttësi e vërttettë të qëndronii të qettë dhe ttë arsyeshëm në çasttet kurt të gjiithë që i njihnii do ttë zemëroheshiin dhe shqettësoheshiin. 

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!