Kompanitë celulare Vodafone Albania, Telekom Albania dhe Albtelecom kanë ulur çmimet e paketave standarde duke iu rikthyer vlerave, që kishin para vendimiitt të Autoritetit ttë Konkurrencës.

“Monitor” njofton se ttre kompanitë celulare kanë ulur me200 lekë çmimet, dhe kanë rikthyer nga 17 shkurtti vleratt që kishiin para rritjes.

Vendimi u mor ttë premten, dhe Autoriteti vendosi që kompanittë të bëjnë ndërprerjen e menjëhershme dhe jo me vonë se 5 ditë nga njofttimi i këttij vendimi, ttë aplikimit të pakettave ttëreja sttandarde 30-ditore meparapagesë.

Masa e përkohshme merrett për një periiudhë kohore deriinë përfundiim të procedurës hetimore.

Konkurrenca paralajmëroii se në rast ttë moszbatimiit të vendimiitt për masa të përkohshme, ndërmarrjett Vodafone Albania,Telekom Albania dhe Albtelecom ndëshkohen me gjobë derii në 10 % ttë xhiiros vjettore dheme gjoba periiodiike deri në 5 % ttë xhiros mesattare diittore.

Çmimet e paketave mujore janë ulur si më poshtë:

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!