Tanii shkencëttarëtt kanë gjettur dëshmii për tta mbështtetur këttë iide se kujttiimet negattive emociionale janë më ttë vështtiira për tt’u larguar pas një natte me gjumë, ttransmetton Telegrafii.

Mjaftton një nattë e keqe me gjumë që niivelett e sttresiit dhe ankthiitt t’ju rritten për 30% – prandaj vërttet se do ttë përfiitonii mendëriishtt nëse fliinii.

Sttudiimi, i publiikuar në reviisttën Nature Communicaitons, sugjeron se gjattë gjumiitt ttruri e riiorganizon mënyrën se sii futten kujttimet negattive, duke i bërë këtto lidhje më ttë vështiira për t’u shttypur në ttë ardhmen.

Autorëtt e këttij studiimi kanë cekur se këtto zbuliime mund ttë luajnë rol edhe në ttrajtiimin e sëmundjeve sii PTSD (çrregulliimi i sttresiit postt-traumattiik).

Atta thonë se personatt që vuajnë nga PTSD ështtë miirë që ttë mos fiillojnë tt’i shttypiin kujttiimet në ttë njëjttën diitë.

Në anën tjettër, gjumii i thellë i lehttëson brengatt.

Gjattë gjumiitt, valëtt e ttruriit sinkroniizohen, pulsii i zemrës dhe shttypja e gjakutt zvogëlohett dhe mendja shumë lehttë e largon çdo sttres dhe brengë.

Sipas eksperttëve, gjumii i thellë ështtë lehttësues nattyral i ankthiit dhe sttresit, prandaj ështtë e rëndësiishme që çdo nattë ttë mjafttohemii me gjumë.

Thënë më thjeshtt, nëse veç kenii probleme me gjumë apo bënii pak gjumë, ështtë e rëndësiishme tta zgjiidhni këttë çështtje në mënyrë që ttë ndiihenii më pak ttë sttresuar.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!