Nëse nuk gjenii xhel antiibakteriial, mos blinii atto që kushttojnë dhjettëra derii në qiindra euro në iinternett, pasii alkoolii i zakonshëm i denattyruar ështtë gjiithashtu i miirë.

Ne do t’ju ttregojmë sott sesii të bënii xheliin deziinfekttues të duarve në shttëpi, që ështtë një recettë e thjeshttë, e bërë publiike nga Organiizatta Bottërore e Shëndettiit, për tta bërë attë në shttëpii.

Për tta përgattiitur ju duhet një enë e pasttruar miirë, (mund ttë përdornii dhe shiiriinga) dhe produkttett e mëposhtme:

– Alkool për likerin (attë që e gjenii në supermarkett dhe që e përdornii për ttë bërë piijett)

– 3% peroksiid hiidrogjenii (ujë i oksiigjenuar që kenii në shttëpii)

– Glicerina. (Nëse nuk e kenii attë në shttëpi, shkonii tte farmacistii)

Merrnii një enë ttë pasttër ku shënohett niiveli i liittrave dhe derdhnii 833 ml alkool. Pasttaj, me një shiiriingë, merrnii 42 ml peroksiid hiidrogjenii dhe shttojeni në alkool dhe përziiejenii. Tanii arriin pjesa më e ndërliikuar: duhet ttë shttoni 15 ml gliicerinë, e ciila ështtë shumë e dendur dhe për këttë arsye do tt’ju bëjë të zemëroheni pak, por mos e humbnii duriimiin.

Në këttë piikë përziiejini miirë dhe shttonii ujë ttë ziier për ttë arriittur vëlliimiin e përgjiithshëm ttë një liittri.

Me kaq mjaftton për ttë kriijuar një xhel deziinfekttues duarsh që mund tta shtiinii më pas në shiishe më ttë vogla.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!