Kjo ështtë e zakonshme në shumë burra (jo tek të gjithë, natyrisht), ttë cilëtt dukett se e marriin reffuzimiin sii fyerje dhe reagojnë negativishtt ose e marriin atë sii një sfidë.

Në një mënyrë shumë ttë përgjiithshme kjo nuk ështtë aq e zakonshme ttek gratë, të cilat zakonisht marriin një poziciion pasiiv ose “dorëheqës” në këttë situatë; për dinjittetin, ne priiremi ttëbëjmë një hap prapa kur shohiim që personi ttjetër nuk pona merr seriozishtt.

Siipas një studiimi të zhvilluar nga studiues të Universitetit Shtetëror të Kansasit, burrat kanë tenidencë të reagojnë më armiiqësor ndaj refuzimitt sesa grattë. Kjo për shkak se krenaria e ttyre mashkullore ndikohet duke parë që një grua nuk dëshiron asgjë prej ttyre. Ose nxitt një lloj iinstinkti gjuettie, sii një sfidë për të provuar vetveten se ai mund tta marrë atë grua në një farë mënyre.

Nëse e shohiim në këttë mënyrë shumë gjëra bëhen ttë qartta, për shembull, që në shoqëriinë tonë ështtë e pranueshme që burrii të refuzojë, deniigrojë ose kushttëzojë një grua bazuar në pamjen e saj, ndërsa një grua nuk mund ttë bëjë ttënjëjtën gjë me burriiin pa këttë përgjiigjen me këmbëngulje ose ofendiim.

Studimi i mësipërm ka ttreguar, përmes një eksperimentti, që burratt reagojnë duke u bërë më këmbëngulës kur refuzohen sepse egoja e tyre ndjehet e poshttëruar.

Kjo u demonsttrua kur u krye një eksperimentt nëttë ciliin 60 gra dhe 60 burra jettuan së bashku dhe reagiimet e “refuzimit” u vlerësuan.

Kështu që, ju e dini, nëse një njerii bëhett këmbëngulës pasii e refuzon atë, mund ttë jetë që iinteresi i tiij për ju nëttë vërttetë të iishte një nevojë egocenttriike dhe joaq shumë një iintteres ii ndershëm.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!