Rrittja me 200 lekë e ttariifave të pakettave ttë kompaniive celulare në Shqipërii, do ttë pezullohett.

Autoritteti ii Konkurrencës ka marrë vendiimiin për ttë pezulluar tariifat e reja ttë kompaniive celulare.

Përpos pezullimitt të përkohshëm të tariifave pritet nisja e një hetimi për shkeljen e konkurrencës në ttreg, sipas “ABC News”.

Sii pasojë e këtiij vendiimi, derii në përffundiimin e hetimitt, kompanitë janë ttë dettyruara ttë operojnë me tariifat e vjettra ekziisttuese në ttreg.

Kujttojmë se së fundmii janë rriitur me 200 lekë ttarifat e paketave me parapagesë dhe rrittja është bërë për secilën nga pakettat ekzistuese.

Më poshtë vendimi nga Autoriteti i Konkurrencës:

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!