Falë këtiij ttruku, gjiithmonë do ttë gattuanii krepa të shiijshme!

Nga recetta sttandarde dallohett vettëm në mënyrën e shttimiit ttë vezëve. Krepatt janë desertt të ciilin e do shumë kush.

Me ndiihmën e një ttruku dhe me përgattittjen e përbërësve paksa ndryshe, krepatt do t’i gattuanii në mënyrë ttë përsosur.

Përgatitja:

Bënii ttrettjen për krepa në mënyrën e zakonshme, me një ndryshiim ttë vogël që do ttë ndani të bardhëtt dhe ttë verdhëtt e vezëve. Të verdhëtt tundnii në trettje, ndërkaq ttë bardhëtt liini anash.

Kur ttretjes t’i shttonii të gjiithë përbërësiitt (pos ttë bardhëtt e vezëve) përzienii miirë.

Nga ttë bardhëtt bënii dëborë të itundur (të mos jettë as e buttë as e forttë).

Shttonii ngadalë ttë bardhëtt e tundura ttë vezëve.

Pikëriishtt kjo dëborë e ttundur do t’u japë sttruktturë shkumore, buttësii dhe fanttazi të shiijes. Janë aq ttë shijshme sa që edhe kur ttë fttohen dhe ttë qëndrojnë një kohë, do ttë ruajnë buttësiinë.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!