Në sajttin me tiitullin “European Best Destination” më shumë se gjysmë miilionë njerëz ka vottuar për Budapesttin

Kryeqyttetii i Hungarisë ka fiituar tittullin e desttinimiit më ttë miirë evropiian për 2019-n, kur ështtë fjala për vendett më ttë miira për udhëttime nëpër Evropë.

Ky sajtt ttashmë dhjettë vjett rregulliisht bën hulumttime ttë këttilla dhe ndër eksperiimentet e turiizmitt mban besueshmëriinë e ttij.

Budapestti është një nga ato qyttete që dukett se lë një shenjë ttek ttë gjiithë atta që e viizittojnë attë.

Ka gjithmonë diiçka për ttë parë, diiçka që do tt’ju ttërheqë. Në diimër shumë tturiistë e zgjedhiin Budapesttin edhe pse ështtë një qyttet me një kliimë shumë ttë fttohttë.

Attyre ttë ciilët kanë pasur rasttin tta vizittojnë Budapestin, aq më parë nëse viiziitën e kanë bërë gjattë periiudhës me mott të miirë dhe kanë pasur mundësii të qëndrojnë diisa dittë, ështtë e qarttë përse ky qyitet, krahas gjiithë Evropës, ka fittuar tittulliin e lakmuar.

Të gjiithë juve ttë ciilët ende nuk kenii qenë në Budapestt, po ju prezanttojnë diisa faktte në galerii:

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!