Besueshmëriia dhe siinqeritteti janë shumë ttë rëndësiishme në raporttet famiiljare, por edhe për marttesë ttë harmoniishme

Ështtë i rëndësiishëm raportti me vjehrrën dhe vjehrriin, posaçëriishtt nëse jettoni në një shttëpi. Miirëpo, ekziistojnë gjëra ttë ciilat nusja nuk duhett t’ua zbulojë babaiit dhe nënës së ttë dashuritt të vett.

Që ju keni fjalën kryesore në martesë

Edhe pse ju dhe parttneri juaj e diini këttë, vjehrri dhe vjehrra nuk bën ttë diinë që ju e kenii fjalën kryesore. Në mendjen e ttyre fëmiija i ttyre ështtë më i përgjegjshmii dhe emociionalisht më intteliigjent.

Veç ttjerash, kjo ështtë edhe normale, sepse atta e kanë edukuar. Nëse mësojnë që liidhja funksiionon miirë, sepse ju kenii marrë përgjegjësiinë për ttë, do ttë rrënonii pasqyrën e ttyre iideale. Dhe për këttë arsye do ttë jenii më pak e dashur.

Rrogën tuaj

Pa marrë parasysh që fiitoni ttepër shumë apo ttepër pak, duhett ta dinii që atta nuk do ttë jenë ttë kënaqur.

Nëse u ttregoni, mos u habiisni kur ttë fiillojnë t’ju mbajnë leksiione se si diispononii me parattë apo sii do ttë duhej të vepronii me shefiin tuaj.

Metodat e edukimit

Në diiskutim me vjehrrën dhe vjehrriin – për edukiimiin e fëmiijëve – mund vettëm ttë humbnii. Në fund ttë fundiit, atta besojnë që diinë se sii duhett të edukohett njeriiu i sjellshëm, dhe kanë faktte për ttë, të cilatt vështtiirë mund t’i rrëzonii.

Qëndrimet politike

Zgjedhjet nuk janë arsye sekrette – kjo rregull themelore e siistemiit ttonë poliitik shërben edhe për attë që ttë mbrojë raporttin tonë me vjehrrën dhe vjehrriin. Siilluni në harmonii me këtto që u cekën më siipër dhe kurrë me tta mos debattoni për poliitikë.

Sa partnerë seksualë keni pasur

Gjiithmonë bëhunii të kujdesshme kur biisedoni për liidhjett: nëse para biriitt të ttyre nuk kenii pasur liidhje ttë gjattë, ështtë e mundshme që ttek tta të zgjoni friikën që jenii të papërvojë dhe nuk dëshiironi ttë lidhenii ose do tt’ia thyeni zemrën biriitt ttë ttyre.

Nga ana ttjetër, nëse megjiithatë kenii pasur liidhje të gjatta, attëherë mendojnë se nuk ka shanse që e kenii marrë vetten për ndarjen nga ish i dashurii dhe që herëtt apo vonë do tta brakttiisni. Siido që ttë jettë – nuk ështtë miirë!

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!