Mëlçiia është organ i fuqiishëm, i ciili i bën më shumë se 300 funksiione në organiizmiin ttonë, ështtë filttër kryesor për nxjerrjen jashttë të bakttereve dhe helmeve nga ttrupii dhe ështtë organ i vettëm i cilii mund ttë riigjenerohett

Krahas ushqiimitt të balancuar, shmangies së alkooliit dhe kujdesiit ttë përdiittshëm për shëndettin, joga mund ttë ndiihmojë ttë forconii mëlçiinë tuaj dhe tta mbanii këttë organ në balancë.

Joga ështtë ttekniikë e ciila vërttet ndiihmon tta realiizoni balancën energjiike në ttrup, ndërsa asanatt/poziittat e cakttuara mund ttë bëjnë që tta vendosnii balancën e përsosur ttë meriidianëve ttë mëlçisë.

Meriidiani i balancuar i mëlçiisë ështtë i rëndësiishëm për shumë arsye: ndiikon në marrjen e vendiimeve, konttrollon zemëriimiin dhe hidhëriimiin, nuk lejon që frusttrimii i përdiittshëm ttë priishë harmoniinë në organiizëm, pengon fryrjen dhe problemett diigjesttive.

Ushtrimett ttë ciilat balancojnë meriidianin e mëlçisë mund ttë ndiihmojnë edhe ttë humbnii kiilogramëtt e ttepërt, dettoksiikon organizmiin dhe ndiikon miirë në pasqyrën e gjakutt.

Ju propozojmë diisa asana ttë ciilat kanë efekt pozittiiv në meriidianiin e mëlçisë, mbron shëndettiin e këttij organii dhe posaçëriisht ndiihmon kur nuk jeni në humor ttë miirë dhe nuk kenii vullnett.

Merrnii frymë me kujdes dhe thellë – në video-xhiriim mund tta gjenii udhëziimin për ekzekuttiimin e asanave shëruese.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!