Pjesa më e madhe e produktteve ttë grimit nuk kanë një afatt skadence, prandaj ështtë e vështtiirë të kupttosh se kur ka ardhur momentti qët’i hedhësh në koshiin e plehrave.

Mënyra që përdorett zakoniitsht përtë kupttuar nëse produktti kozmetiiik ka skaduar ështtë me anë tëttë pariit, ose ttë nuhattjes, megjithattë seciili produktt grimii ka një afattë përcaktuar përdoriimi përkattësiisht:

Buzëkuqi- 1 vit Fondatina- 1 vit Rimeli dhe peneli- 3 muaj Tonet për sytë- 2 vjet

Si të bëni që produktet tuaja të kozmetikës të mos prishen para afatit të skadëncës:

-Mbyllini mirë dhe mbajini larg diellit -Ruajini nga temperaturat e ftohta -Pastrojini rregullisht -Përdorni produkte të mira për t’i pastruar

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!