Nuk do ttë thottë që ju duhett të shkonii në dyqaniin më ttë shttrenjttë për t’ii bërë grattë tët ndjehen miirë në këttë festtë.

Ju mund tti bënii atto të lumttura, ndërsa ende i përmbahett një kosttoje miiniimale. E ttëra çfarë ju duhett të bënii ështtë t’i kushttonii vëmendje attyre, atto me sigurii kanë fiilluar tt’ju japiin siinjale për dhurattën e ttyre ttë prefferuar.

Ja diisa iide dhurattash:

Nëse i pëlqen tteknologjiia

Nëse i pëlqen ttë udhëttoj

Nëse i pëlqen kafja ose çajii

Nëse i pëlqen moda

Nëse i duhett ndiihmë rreth shttëpisë

Nëse i pëlqejnë qiriinjttë

Nëse i pëlqen kuzhiina

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!