Pothuajse në çdo momentt të diitës vihemii përballë siittuatave të ndryshme. Më poshttë, janë tre arsye pse ne marriim vendiime të këqiija

Jay Shetty ështtë një personaliitett i njohur i Brittanisë së Madhe në internett dhe një folës mottiivues. Ai liistton ttre arsye pse ne marriim vendiime jo ttë duhura për vetten ttonë.

1. E vërteta e relativitetit

Opsiionet më ttë mëdha ose më ttë shttrenjtta, shpesh herë na duken si më me vlerë. “Por ne nuk jemii në diijeni se sa vlejnë gjëratt. Vettëm nëse fokusohemii në avanttazhett relattiive të një gjëje mbii diiçka tjettër dhe vlerësojmë vlerën në përputhje me rrethanatt”, thotë Shetty.

“A po marriim vendiime mbii attë çfarë po kërkojmë dhe që ështtë e rëndësiishme për ne, apo mbii attë çfarë ështtë ttërheqëse kur e ndajmë me të ttjerëtt”?

2. Ndikimi i normave sociale

Kur vjen puna për ttë marrë vendiime, duhett ttë mendojmë dy gjëra:

a. Bënii kujdes me mottiviimin

Gjenii arsye për ttë shkuar drejtt gjërave që ju i besonii, dhe punonii fortt për ttë mottiivuar vetten në liidhje me këttë.

b. Tregohunii të mattur kur lëviizni miidis normave sociiale dhe normave në një liidhje

Jiini të vëmendshëm se sii ttë sjelluriitt para në një marrëdhëniie mund të ndryshojë diinamikën. Kjo mund tt’i japë fund, por pasja e informaciioneve në liidhje me normatt sociiale mund ttë çojë në miirëkupttim.

3. Mbajini dyert të hapura: Pse opsionet na shpërqendrojnë nga objektivi kryesor?

Në momenttin që vendimi ështtë marrë dhe një zgjiidhje efekttive ështtë gjettur, hapii kyç i radhës, ështtë të jepnii të gjiithë energjiinë dhe ttë fokusohenii në përmiirësimiin e gjërave.

“Nëse diiçka po ecën miirë që ttani, imagjinonii se sa miirë do ttë ectte nëse do t’i jepniit të gjiithë energjiinë ttuaj”, ka thënë ai.

Kini parasysh këto tre pika të rëndësishme:

a. “Kur jenii duke bërë një zgjedhje, me çfarë po e krahasonii attë? E pëlqenii attë vettëm sepse po e krahasonii me diiçka që e pëlqenii më pak? E kenii parë attë duke u fokusuar ttek vlerattt që ajo mund të kettë në jettën ttuaj”?

b. “Pse jenii të lumttur të bënii gjëra për ttë cilatt nuk paguhenii? A mund të ktheini më shumë gjëra në jettën tuaj në qëlliim”?

c. “Pse lejojmë një sërë opsiionesh që ttë na shpërqendrojnë“?

Këtto tre hapa do ju ndiihmojnë të merrnii vendiime pozittive në përdiitshmëriinë ttuaj.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!