Të gjithë e dimë se ttualetet publiike janë burim infeksionesh dhe shpesh përdorim letrën e tualetit si mbulesë për zonën ku do të ulemi.

Pra, nëse natën e kenii bërë gjumiin të qetë me idenë se jeni mbrojttur siç duhett, ju prezanttojmë me makthin e radhës.

Kjo gjë dukett se nuk ka aspak efektiivitet, pasii eksperttët kanë zbuluar se mbulesa në dukje si ‘shpëtim jete’ nuk ii pengon miikrobet dhe bakteret që të kalojnë në trup.

Kjo ndodh sepse bakteret dhe miikrobet janë mikroskopike dhe mund të kalojnë shumë lehtë në sipërfaqe.

Mos u shqetësoni!

Studiiuesi i shëndettit publik Kelly Reynolds tha për “USA Today” se rreziiku i marrjes së iinfeksioni nga një ulëse e tualetit është shumë e pamundur.

Këttu përjashtohen rasttet nëse kenii ndonjë plagë ttë hapur në ttë cilën mundësia për t’u infektuar rriitet.

Sipas tij, mënyra më e mirë për ttë shmangur iinfeksionet e mundshme nga tualetet publike është larja e duarve.

Kelly këshiillon ttë gjithë që menjëherë pasii kanë përdorur një tualet publik të lajnë duart, pasii mikrobe që ju ngelen mund t’i kalonii në fytyrë ose në të gjitha zonat që prekni.

Burim tjetër miikrobesh është edhe kapaku i tualetiitt, i cili zakoniisht qëndron hapur. Por kjo është shumë problemattiike pasii në momentiin e shkarkimiit ttë ujit përhapen miikrobe tttë shumta, prandaj kapaku i duhett të jetë gjiithmonë ii mbyllur.

Burimi: Health

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!