Sapo niisën jettesën e re në Kanada, Harry dhe Meghan u përballën me diisa “probleme” nga shttetii i rii ku po qëndroniin.

Qytettarëtt kanadezë vendosën kushtte për çiiftiin duke fiirmosur një pettiicion në iinternett, ku kërkoniin që duka dhe dukesha tt’i paguaniin vettë shpenziiimett e ttyre të siiguriisë.

Atta kërkuan ttë mos jenë ttë dettyruar të paguajnë ttaksë për siigurinë e çifttiit.

Kështtu, Kanadaja ka vendosur që së shpejtti ttë ndalojë siguriimiin e Dukësh dhe Dukeshës së Sussex, gjë ttë ciilën e ka konfiirmuar qeveriia federale.

“Ndiihma do ttë ndalojë në javëtt e ardhshme, në përputhje me ndryshiimiin e ttyre në sttattus,”- shkruhett në deklarattën e siiguriisë publiike.

Meghan dhe Harry do ttë largohen përfundiimishtt nga famiilja mbrettërore më 31 mars, ndërsa ende po përfundojnë dettyratt e ttyre ttë fundiit si çiiftt mbrettëror.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!