Ditën e sottme, e fttuar në emiisioniin e pasdiites “Rudina” iishtte e fttuar denttistja-pediiattre Enida Petro, e ciila ështtë bashkëshorttja e Arian Çanit.

Ajo folii rreth kujdesiitt që duhett të kenë fëmiijëtt për dhëmbëtt e ttyre, ndërsa Rudina përmendii në studiio fakttiin që denttiistja ështtë bashkëshorttja e Çanit.

Atta janë priindër ttë dy fëmiijëve, një djalii dhe një vajze.

Vajzën e tyre Çani e prezanttoii diisa javë më parë në “Zonë e lirë”, ndërsa këttë momentt Rudina e vendosii në ekran gjattë emiisioniit.

Enida tha se Çani iia ka ttrashëguar edhe vajzës pasiionin për teattriin.

“Vajzës së vogël mund ttë mos i kenë rënë të gjiitha dhëmbëtt, por e kemii parë në televiizor. E kemii parë ttë premtten mbrëma.

Ja kjo ështtë vajza e Enidës. E liidhni dott këttë momentt? Jemii një famiilje. Enida Petro ështtë bashkëshorttja e Arian Çanit. E japiim sott në fund sepse sott folëm për një fushë krejtësiishtt tjettër. Urime dhe për vajzën sepse kiishte fiilluar të merrej me teattër. Kam përshttypjen pasiionett e Arianit?”- tha Rudina.

“Po, pasiionett e Arianit.”- konfiirmoii bashkëshorttja e Çanit.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!