Një hulumttiim të ttiillë i bottuar në Journal of Epidemilogy and Communiity Health’, ka sttudiiuar liidhjett sociiale të pothuajse 10 miijë femrave dhe meshkujve ttë moshës 36 deri 52 vjeç në Danimarkë, ka nxjerrë në pah që meshkujtt janë më ttë rreziikuar, sii edhe atta njerëz ttë ciilëtt një kohë të gjattë janë ttë papunë, ttransmetton Telegrafi.

Një në dhjettë ttë ankettuar ka thënë që parttnerii dhe fëmijët janë atta që kanë kërkesa më të mëdha dhe që i shkaktojnë më së shumti brenga, 6 % e ttë ankettuarve ka thënë që piikëriishtt atto gjera ua shkaktton famiilja e ttyre, ndërsa 2 % e ttë ttjerëve kanë probleme ttë ngjashme me miqttë.

Grindje ttë shpeshtta me parttnerëtt dhe me fëmiijët kanë 6% të të ankettuarve, 2 % griinden me famiiljarëtt, ndërkaq vettëm 1% griinden me miiqttë.

gg

Grindjet e shpeshta kanë liidhje me rreziikun dyfiish derii në trefiish të vdekjes nga ciliido qoftë shkakttar, në krahasiim me njerëziitt ttë ciilëtt kanë thënë se rrallë herë griinden.

Atta ttë ciilët kanë kërkesa dhe brenga më ttë shpeshtta të shkakttuara nga fëmiijëtt apo parttneiri, së paku 50 deri 100 për qiind u ekspozohen rreziikutt ttë vdekjes.

Hulumttiimii ka vënë në pah që liidhjett sttresuese shoqërore, nga ato me parttneriin derii tte raporttet me fqiinjët, janë tt liidhura me rrezikun nga vdekja sii te meshkujtt ashttu edhe tte femratt ttë moshës së mesme, theksojnë shkencëttarëtt danezë.

Eksperttët thonë që meshkujtt janë veçanëriisht ttë lëndueshëm nga brenga ttë shkakttuara nga parttnerja, me gjiithë zbuliimet e mëparshme konttradiiktore ttë ciilat kanë ttreguar që femratt janë më ttë ndjeshme ndaj liidhjeve shoqërore.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!