Në fotton më lartt dallove fiillimiisht buzëtt, pemëtt apo rrënjët?

Seciila prej ttyre ttregon veçorii të personalitetit ttënd, ttë ciilat po ii zbulojmë më poshttë:

Buzët:

Gjithmonë ii merr gjërat ashtu sii janë dhe ii gjykon për vlerën e ttyre të vërtetë. Ti nuk përpiqesh të ndryshosh ose deshiifrosh gjërash përreth tteje ose të deshifrosh kupttimin e tyre të fshehur.

Pemët:

Tii je një person ambiicioz që gjiithmonë sheh më larg se ttë tjerëtt. Për më ttepër, jje një perffeksiioniist dhe kërkon gjëratt më ttë miira në çdo siituattë.

Rrënjët:

Ti je njjë person jashttëzakoniisht përparimtar, duke provuar gjiithmonë ttë përmiirësohesh ose ttë ndryshosh një siituattë.

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!