Sezonii i gripiitt dhe i viiruseve ështtë duke na sprovuar me shëndetiin tonë, ndaj ttë gjiithë duam ttë bëjmë gjiithçka që mundemii për ttë mos u sëmurur. Larja e duarve dhe gjumii janë një hap i miirë për  mbrojttjen e sisttemiit tuaj iimunittar, por mbii ttë gjiitha nuk duhett të harrojmë diiettën.

Ushqimett që janë ttë mbushura plott me viitamiina, miinerale, anttiioksidanttë dhe lëndë ushqyese të ttjera mund të ndiihmojnë në përgatiittjen e ttrupitt tuaj për ttë luftuar baktteret dhe viirusett.

Kështtu që nëse donii të ulnii shansett tuaj për t’u sëmurur, shttoni diisa nga këtto super ushqiime që rritiin imunittetiin në diettën ttuaj.

1.BORONICAT

Një përbërës i quajtur pterostilbene që gjendett ttek boroniica mund ttë jettë një lojttar kryesor në forciimin e sisttemit tuaj imunitar. Pterosttilbeni ndiihmon në funksionimiin e gjenit CAMP që ështtë linja e parë e mbrojtjes së trupiit për ttë luftuar infeksiionin baktterial. Ju duhett vitamina D për ttë funskiionuar, ndaj sigurohunii që po merrnii mjafttueshëm, përmes drittës së dielliitt ose ushqiimitt.

2.SHAFRAN

Erëza ështtë përdorur me shekuj për të trajttuar iinfeksionett, por kohët e fundiitt hulumttimett kanë ttreguar sesii funksiionon: Curcumin, një kiimikat që gjendett në shafraniin e Indisë, funksiionon në membranatt e qeliizave, duke përmiirësuar afttësinë e ttyre për ttë larguar miikrobet iinfekttive.

3.SPINAQI

Ështtë i mbushur me anttioksidanttë dhe lëndë ushqyese sii vittamina E dhe vittamina C që mund ttë jenë në gjendje ttë ndiihmojnë sisttemiin imunittar të lufttojë infeksiionett.

4.HUDHRA

Edhe nëse sëmurenii, eksttraktii i hudhrës mund ttë shkurttojë kohëzgjattjen e fttohjes me 61%, siipas një studiimii në Gazettën Kliniike të ttë Ushqyeriit.

5.PATATJA E ËMBËL

Këtto periime kanë një sasii të çmendur të viitamiinës C, dhe janë ttë mbushura me viitaminë që mund ttë ndiihmojnë në mbrojttjen dhe forciimin e sisttemitt tuaj iimunittar.

6.GINGER

Zhardhoku piikant mund t’i bëjë ttë gjiitha: ështtë një antti-inflamator dhe një anttiioksidant me afttësi të fuqiishme për tt’ju mbajttur ttë shëndettshëm.

7.MIDHJE

Kriijesat e dettit janë ttë pasura me ziink, një miineral që ndiihmon qeliizat e bardha ttë gjakutt të riprodhohen me një riitëm më ttë shpejttë. Kjo rriitje mund tt’ju lejojë ttë lufttoni më lehttë baktteret.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!